Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Παύλος Κλιματσάκης

Ας πούμε μερικά απλά και, ει δυνατόν, αληθινά λόγια. Οι Έλληνες των τελευταίων δεκαετιών αμαρτήσαμε βαρύτατα. Δεν αμαρτήσαμε γενικά και αφηρημένα, αλλά απέναντι στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και την ιερή πίστη της εκκλησίας Του, την οποία εμπιστεύθηκε Εκείνος στο έθνος μας. Αυτό είναι το πρόβλημα του έθνους μας, και από αυτό προέρχονται όλα τα υπόλοιπα. Η εικόνα που δίνει ο λαός μας αυτή τη στιγμή είναι η εικόνα του άνευ μετανοίας ψυχορραγούντος. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη τι μεγάλο κακό επράξαμε. Νομίζουμε ότι είμαστε απλώς δυστυχείς και τάλαινες. Ωστόσο, όχι μόνο θα πτωχεύσουμε, αλλά θα πάμε και στην κόλαση.

«Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεία σύντριμμα, οἱ δὲ εἰσὶν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, μεγάλα εὐεργετηθήσονται. Ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς, καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτούς, καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῇς αὐτῶν ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν, καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας, οἱ πεποιθότες ἐπ' αὐτῷ, συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ».

Σήμερα στο Αντίφωνο

Mοιραστείτε αυτό το άρθρο

SFbBox by psdtohtmlcenter.com