θεολογία

Ἀντιγράφω καί παραθέτω ἄνευ σχολίων τό κάτωθι κείμενο τοῦ νεοφανοῦς ἁγίου, Σέρβου ἱερομονάχου Ἰουστίνου Πόποβιτς: «Σταθῆτε ὅλα τά σύμπαντα, ὅλοι οἱ ὑπάρχοντες κόσμοι καί ὅλα τά ὄντα! Κάτω ὅλαι αἱ καρδίαι, ὅλοι οἱ νόες, ὅλαι αἱ ζωαί, ὅλαι αἱ ἀθανασίαι, ὅλαι αἱ αἰωνιότητες! Διότι ὅλα αὐτά ἄνευ τοῦ Χριστοῦ εἶναι δι᾿ ἐμέ κόλασις· ἡ μία κόλασις δίπλα εἰς τήν ἄλλην κόλασιν· ὅλα εἶναι ἀναρίθμητοι καί ἀταλεύτητοι κολάσεις καί εἰς τό ὕψος καί εἰς τό βάθος καί εἰς τό πλάτος. Ἡ ζωή ἄνευ τοῦ Χριστοῦ, ὁ θάνατος ἄνευ τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀλήθεια ἄνευ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἥλιος ἄνευ τοῦ Χριστοῦ καί τά σύμπαντα χωρίς Αὐτόν, - ὅλα εἶναι τρομερά ἀνοησία, ἀνυπόφορον μαρτύριον, σισύφειον βάσανον, κόλασις! Δέν θέλω οὔτε τήν ζωήν, οὔτε τόν θάνατον ἄνευ Σοῦ, Γλυκύτατε Κύριε! Δέν θέλω οὔτε τήν ἀλήθειαν, οὔτε τήν δικαιοσύνην, οὔτε τόν παράδεισον, οὔτε τήν αἰωνιότητα.

Γιατί κατά τήν γνώμη μου ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ καί δέν πρέπει νά δεχθεῖ τό σύμφωνο συμβίωσης τῶν ὁμοφύλων

    Τό σύμφωνο συμβίωσης τῶν ὁμοφύλων ἀπασχολεῖ τήν Ἐλληνική Βουλή καί τήν Ἑλληνική κοινωνία. Στή βάση τῆς ἐπιχειρηματολογίας τῶν ὑποστηριζόντων τήν ἀπρόσκωπτη συμβίωση τῶν ὁμοφύλων εἶναι τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἔχουν καί αὐτοί, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀπαράγραπτα δικαιώματα τά ὁποῖα πρέπει νά εἶναι σεβαστά.

Εικόνα Αναστάσεως

 Θεολογικός σχολιασμός

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός εἶναι ὁ μέγιστος Ἐκκλησιαστικός ὑμνογράφος. Ὡσαύτως εἶναι καί μέγιστος δογματολόγος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.  Μάλιστα συνόψισε ὅλη τήν πρό αὐτοῦ Πατερική παράδοση. Δικό του ἔργο εἶναι ἡ Παρακλητική, ἡ ὁποία εἶναι ποιητικῶς ἐκπεφρασμένη καί ἐμπειρικῶς βιουμένη Δογματική.

Ὁ π. Πορφύριος συνεχῶς παρακινοῦσε τά πνευματικά τέκνα του νά ἐντρυφοῦν στά ἱερά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας: «Ὅλα τ᾽ ἅγια βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Παρακλητική, τό Ὡρολόγιο, τό Ψαλτήρι, τά Μηναῖα περιέχουν λόγια ἅγια, ἐρωτικά πρός τόν Χριστό μας. Νά τά διαβάζετε μέ χαρά καί ἀγάπη καί ἀγαλλίαση. Ὅταν δοθεῖτε σ᾽ αὐτή τήν προσπάθεια μέ λαχτάρα, ἡ ψυχή σας θ᾽ἁγιάζεται μέ τρόπο ἁπαλό, μυστικό, χωρίς νά τό καταλαβαίνετε».  Τά βιβλία αὐτά εἶναι τό “Πανεπιστήμιο τῆς Ἐκκλησίας” μας, ὅπως ἔλεγε.  

Σήμερα στο Αντίφωνο

Mοιραστείτε αυτό το άρθρο

SFbBox by psdtohtmlcenter.com