Θαλασσινό τριφύλλι

  Το ιστολόγιο του Φώτη Σχοινά περιέχει θέματα από φιλοσοφία, θεολογία, ιστορία και εκπαίδευση

Στήν   πρόσφατη διαπραγμάτευση πού ἔκανε ὁ  πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας  μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀνεφύη  αὐθορμήτως τό ἐρώτημα: Ποιός νομιμοποιεῖται νά λαμβάνει τίς κρίσιμες ἀποφάσεις, οἱ πολιτικοί ἤ οἱ τεχνοκράτες; Στό ζήτημα αὐτό  ἐγείρεται ἕνα θεμελιῶδες ἐρώτημα γιά τήν πηγή ἀσκήσεως τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας: ἡ πολιτική καί ἡ ἄσκησή της εἶναι ὑπόθεση δόξας (=γνώμης, ἀπό τό ρῆμα δοκῶ πού σημαίνει νομίζω, μοῦ φαίνεται, ἔχω τήν ἐντύπωση) πού, τοὐλάχιστον δυνητικά, κατέχει τό σύνολο τῶν πολιτῶν ἤ ἐπιστήμης πού ἀφεύκτως κατέχουν ὀλίγοι, οἱ εἰδικοί;  Ἡ γνώμη τοῦ Πρωταγόρα, τοῦ θεωρητικοῦ τῆς Περικλείου δημοκρατίας εἶναι ὅτι ἡ πολιτική καί ἡ ἄσκησή της εἶναι ὑπόθεση δόξας, ἐνῶ τοῦ Πλάτωνος, τοῦ ὀρκισμένου ἐχθροῦ τῆς δημοκρατίας, κατά τόν Κ. Καστοριάδη, εἶναι ὅτι εἶναι ὑπόθεση ἐπιστήμης πού κατέχουν μόνον οἱ φιλόσοφοι.

Ὁ ὑπουργός Παιδείας, ὁ κ. Ν. Φίλης, χαρακτήρισε ἄχρηστη τή διδασκαλία τῶν (ὑποτυπωδῶν) ἀρχαίων ἑλληνικῶν στό Γυμνάσιο. Στό παρόν σημείωμα δέν προτίθεμαι νά ἀναπτύξω διά μακρῶν τήν ἀξία καί τή χρησιμότητα τῆς ἐκμάθησης τῶν παλαιότερων μορφῶν τῆς ἑνιαίας διαχρονικῶς γλώσσας μας. Αὐτό τό ἔχω ἤδη κάνει σέ δύο βιβλία μου γιά τήν Λειτουργική καί Ἐκκλησιαστική γλῶσσα. Ἐδῶ θά ἀρκεσθῶ σέ δύο γνῶμες πού ἐξέφεραν οἱ τιμηθέντες μέ Νόμπελ ποιητές μας Ὀδυσσέας Ἐλύτης καί Γιῶργος Σεφέρης. Λέγει λοιπόν ἐπί τοῦ προκειμένου ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης:«Ἐπειδή ἐγώ δέν ξέρω νά ὑπάρχει παρά μία γλώσσα ἡ ἑλληνική, ὅπως ἐξελίχθηκε ἀπό τήν ἀρχαία, πού ἔπρεπε νά εἶναι τό μεγάλο καμάρι μας καί τό μεγάλο μας στήριγμα.

 Στίς μέρες μας ἔχει ξεσπάσει διαμάχη στήν Γαλλία μέ ἀφορμή τήν πρόθεση τῆς Γαλλίδας ὑπουργοῦ Παιδείας Ναζά Βαλό-Μπελκασέμ νά καταργἠσει τίς κλασσικές γλῶσσες, δηλαδή τά ἀρχαῖα ἑλληνικά καί τά λατινικά, ἀπό τήν μέση ἐκπαίδευση τῆς Γαλλίας. Τό βασικότερο ἐπιχείρημα τῆς Γαλλίδας ὑπουργοῦ εἶναι ὅτι ἡ ἐκμάθηση τῶν κλασσικῶν γλωσσῶν προάγει τόν ἐλιτισμό.

Ἀντιγράφω καί παραθέτω ἄνευ σχολίων τό κάτωθι κείμενο τοῦ νεοφανοῦς ἁγίου, Σέρβου ἱερομονάχου Ἰουστίνου Πόποβιτς: «Σταθῆτε ὅλα τά σύμπαντα, ὅλοι οἱ ὑπάρχοντες κόσμοι καί ὅλα τά ὄντα! Κάτω ὅλαι αἱ καρδίαι, ὅλοι οἱ νόες, ὅλαι αἱ ζωαί, ὅλαι αἱ ἀθανασίαι, ὅλαι αἱ αἰωνιότητες! Διότι ὅλα αὐτά ἄνευ τοῦ Χριστοῦ εἶναι δι᾿ ἐμέ κόλασις· ἡ μία κόλασις δίπλα εἰς τήν ἄλλην κόλασιν· ὅλα εἶναι ἀναρίθμητοι καί ἀταλεύτητοι κολάσεις καί εἰς τό ὕψος καί εἰς τό βάθος καί εἰς τό πλάτος. Ἡ ζωή ἄνευ τοῦ Χριστοῦ, ὁ θάνατος ἄνευ τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀλήθεια ἄνευ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἥλιος ἄνευ τοῦ Χριστοῦ καί τά σύμπαντα χωρίς Αὐτόν, - ὅλα εἶναι τρομερά ἀνοησία, ἀνυπόφορον μαρτύριον, σισύφειον βάσανον, κόλασις! Δέν θέλω οὔτε τήν ζωήν, οὔτε τόν θάνατον ἄνευ Σοῦ, Γλυκύτατε Κύριε! Δέν θέλω οὔτε τήν ἀλήθειαν, οὔτε τήν δικαιοσύνην, οὔτε τόν παράδεισον, οὔτε τήν αἰωνιότητα.

Γιατί κατά τήν γνώμη μου ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ καί δέν πρέπει νά δεχθεῖ τό σύμφωνο συμβίωσης τῶν ὁμοφύλων

    Τό σύμφωνο συμβίωσης τῶν ὁμοφύλων ἀπασχολεῖ τήν Ἐλληνική Βουλή καί τήν Ἑλληνική κοινωνία. Στή βάση τῆς ἐπιχειρηματολογίας τῶν ὑποστηριζόντων τήν ἀπρόσκωπτη συμβίωση τῶν ὁμοφύλων εἶναι τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἔχουν καί αὐτοί, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀπαράγραπτα δικαιώματα τά ὁποῖα πρέπει νά εἶναι σεβαστά.

Εικόνα Αναστάσεως

 Θεολογικός σχολιασμός

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός εἶναι ὁ μέγιστος Ἐκκλησιαστικός ὑμνογράφος. Ὡσαύτως εἶναι καί μέγιστος δογματολόγος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.  Μάλιστα συνόψισε ὅλη τήν πρό αὐτοῦ Πατερική παράδοση. Δικό του ἔργο εἶναι ἡ Παρακλητική, ἡ ὁποία εἶναι ποιητικῶς ἐκπεφρασμένη καί ἐμπειρικῶς βιουμένη Δογματική.

Ὁ π. Πορφύριος συνεχῶς παρακινοῦσε τά πνευματικά τέκνα του νά ἐντρυφοῦν στά ἱερά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας: «Ὅλα τ᾽ ἅγια βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Παρακλητική, τό Ὡρολόγιο, τό Ψαλτήρι, τά Μηναῖα περιέχουν λόγια ἅγια, ἐρωτικά πρός τόν Χριστό μας. Νά τά διαβάζετε μέ χαρά καί ἀγάπη καί ἀγαλλίαση. Ὅταν δοθεῖτε σ᾽ αὐτή τήν προσπάθεια μέ λαχτάρα, ἡ ψυχή σας θ᾽ἁγιάζεται μέ τρόπο ἁπαλό, μυστικό, χωρίς νά τό καταλαβαίνετε».  Τά βιβλία αὐτά εἶναι τό “Πανεπιστήμιο τῆς Ἐκκλησίας” μας, ὅπως ἔλεγε.  

Σήμερα στο Αντίφωνο

SFbBox by psdtohtmlcenter.com