Ἡ ἐμφάνιση στὴν Ἱστορία τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Χαλιφάτου» ἰσοδυναμεῖ, αὐταποδείκτως, μὲ μιὰ τερατογονία. Τὸ οὐσιῶδες ἐρώτημα ὅμως εἶναι ἐὰν ἐπρόκειτο γιὰ ἐμφάνιση καταμεσῆς του κενοῦ ἤ, ἀντίθετα, ἂν ὑπῆρξαν συγκεκριμένες συνθῆκες ποὺ τὴν προξένησαν.

Πρόκειται γιὰ ἐρώτημα ἀδιερεύνητο, ὡς γνωστόν. (Τουλάχιστον σὲ ἐπίπεδο εἰδησεογραφικό − μόνο ποὺ ἡ δημοσιογραφικὴ φιλολογία, στὶς μέρες μας, εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐπικαθορίζει ὁποιαδήποτε ἄλλη.) Καὶ ἀκριβῶς ἡ ἀπουσία τῆς ἔρευνας τούτης μᾶς κατατοπίζει, ἐξ ἀρχῆς, ὅτι ἡ σχετικὴ ἀφήγηση ἔχει πλήρη ἐπίγνωση μιᾶς ὅλως ἀμφισβητήσιμης συγκροτήσεως.

 

Ἡ τερατογένεση − ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε − δὲν συνέβη ὁπουδήποτε: Συνέβη στὸ Ἰράκ. Καὶ δὲν συνέβη ὁποτεδήποτε: Συνέβη ὅταν ἀκριβῶς ἀνδρώθηκε ἐκείνη ἡ γενιὰ παιδιῶν, τὰ ὁποῖα εἶχαν διατρέξει ὁλόκληρη τὴ δεκαετία τῆς ἐφηβείας τους ἀνάμεσα σὲ ἐκρήξεις βομβῶν, ποὺ καιροφυλακτοῦσαν κάτω ἀπὸ κάθε τους βῆμα στοὺς δρόμους τῆς πόλης τους.

Ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ ἐμφύλια αἱματοχυσία, μᾶς ἱστορεῖ ἐπ' αὐτοῦ ἡ κυρίαρχη ἐνταῦθα ἀφήγηση. Ἡ ἱστόρηση ἐτούτη ἀποσιωπᾶ, ὡστόσο, ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἕναν ἐμφύλιο ἀλληλοσπαραγμὸ μονάχα «ἐν τέλει»: «Κατ' ἀρχήν» − δηλαδὴ καθοριστικά − ἐπρόκειτο γιὰ ἐκρήξεις βομβῶν τοποθετημένων ἀπὸ τὸν Στρατὸ Κατοχῆς, σὲ χωροταξικὴ κατανομὴ μελετημένη, ἔτσι ὥστε νὰ πυροδοτήσει μέ... ἀσφάλεια τὴν ἐμφύλια ἀνάφλεξη.

(Ὁ «Ἀντιφωνητὴς» τῆς Θράκης εἶχε, πρὶν κλιμακωθεῖ ἡ συμπλοκή, δημοσιεύσει συγκεκριμένη εἰδησεογραφία ἐπὶ τούτου.)

 

Πρὶν ἀπ' τὰ καθέκαστα ἐγκλήματα, σήμερα, ἔχουμε προφανῶς νὰ κάνουμε μὲ μία σύγκρουση πολιτισμῶν − προαναγγελμένη "ἐγκαίρως", ἄλλωστε, ἐκ μέρους τῶν... ἰθυνόντων ταγῶν: Ἡ Δύση δὲν ἀνέχεται νὰ βλέπει σήμερα γυναῖκες μέ... περικαλυμμένη τὴν χαίτη, ἐπιτηρεῖ λοιπὸν τὴν ὑφήλια συνύπαρξη καὶ ὅπου τυχὸν ἐντοπίσει τὸ «σύμπτωμα» − ἂς εἶναι στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς − ἐκστρατεύει μὲ ἀεροπορίες καὶ στόλους, προκειμένου νὰ ἐπιτάξει διὰ τῶν ὅπλων... συμμόρφωση.

Τὸ Δίκαιο τοῦ Ἰσχυροῦ βρίσκεται «αὐτονοήτως» στὰ θεμέλια τῆς σκέψης της: Ἐφ' ὅσον ἔχουμε τὰ ὑπερ-όπλα γιὰ νὰ συντρίψουμε ὁποιονδήποτε ἐχθρό, γιατί λοιπὸν νὰ μὴν ἐπινοήσουμε / ἱδρύσουμε τέτοιους, ὥστε νὰ ἀποκτήσουμε ἀφορμὴ προκειμένου νά... δοξαστοῦμε ἀμέσως μετὰ ὡς... ἐξολοθρευτές;

Τὸ σχέδιο θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν «ἐπὶ χάρτου» εὐφυές, ὑπὸ τὴν αὐστηρὴ προϋπόθεση ὅμως ὅτι θὰ εἶχαν χαρτογραφηθεῖ τὰ δεδομένα στὸ ἀκέραιο. Πῶς νὰ ἔχει ποτὲ χαρτογραφηθεῖ ὡστόσο ἡ ἄπειρος ἔκταση τοῦ ἀνθρώπινου Συνειδητοῦ, ἅμᾳ τε καὶ Ὑποσυνείδητου;

Ἐκεῖνο ποὺ δὲν διανοήθηκε λοιπὸν ἡ «αὐτάρκης» στρατηγικὴ εἶναι ὅτι θὰ εἶχε διαπλαστεῖ, ἐν τῷ μεταξύ, ἕνας ὑβριδικὸς ἀνθρωπότυπος ὁ ὁποῖος θὰ συνδύαζε τήν − σὲ ἐπίπεδο ποδοσφαιρικό − ἀνατολικὴ θρησκευτικὴ ἀναφορά, μὲ μιὰ καθημερινὴ παιδεία (τοῦ Κενοῦ καὶ τῆς Βίας) ἀμιγῶς δυτική: Ὁ ἀνθρωπότυπος τοῦ ἰσλαμιστῆ δήμιου ἐν ταυτῶ, ὅμως, καὶ αὐτοκτόνου...

Ἕνα τέρας. Ἕνα τέρας ὅμως ποὺ δὲν φοβᾶται τὸν θάνατο. Ἕνα τέρας λοιπὸν μὲ ἰδιώματα ὑπερ-όπλου γιὰ λογαριαμό, αὐτὴ τὴ φορά, τῶν... ἐκείνων.

 

Ὁποιοσδήποτε νοῦς μὲ νηφάλια κρίση θὰ διαπίστωνε ἐδῶ ἀδιέξοδο. Θὰ ἀποφάσιζε, ὁπότε, τὴν ἀνάκληση τῶν μέχρι τοῦδε βημάτων: Πρώτη πλευρὰ ποὺ θὰ ὑποχωροῦσε θὰ ἦταν αὐτὴ ποὺ ξεκίνησε τὴν ἀναμέτρηση.

Ἀπὸ τὴ σημερινὴ Δύση (δηλαδή, ἀπὸ τὴ Διανόησή της) ὡστόσο τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ περιμένει κανεὶς εἶναι μιά, ἐπιδεικτικὰ ἀδιερώτητη, περιπάθεια πρὸς κατεύθυνση ὅλως δι’ ὅλου ἀντίθετη...

Βρισκόμαστε στὸ σημεῖο ὅπου ἡ Ἱστορία θὰ μποροῦσε νὰ σωθεῖ μόνο ἂν οἱ καθημερινοὶ ἄνθρωποι τῆς ζωῆς ἀποφάσιζαν, ξαφνικά, νὰ πάψουν νὰ πείθονται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ὁποίους, σὲ ὅλη τὴν ὣς τώρα βιοτή τους, ἀναγνώριζαν ὡς... γητευτὲς τῶν σημασιῶν.

 

Δημοσιεύθηκε στο τχ 31 (Δεκέμβριος 2015) της "Νέας Ευθύνης"

Add comment
  • No comments found

Σήμερα στο Αντίφωνο

Mοιραστείτε αυτό το άρθρο

SFbBox by psdtohtmlcenter.com